NWA Call for Innovatieve Projecten binnen Routes 2024: procedure route NeuroLabNL (English below)

Onlangs heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) de Call Innovatieve Projecten in Routes 2024 geopend. U vindt de aankondiging van en informatie over de Call op de volgende website. Voorstellen voor deze Call dienen voorgedragen te worden door het routemanagement.

Hier wordt beschreven hoe dit proces en het tijdspad ingericht is voor de route NeuroLabNL. Ook wordt een ontvankelijkheidsvoorwaarde beschreven die aanvullend is aan de voorwaarden zoals door NWO gesteld in de Call. Het proces zal uiteindelijk resulteren in 3 uitgewerkte voorstellen, waarbij in elk voorstel maximaal 100.000 euro aangevraagd kan worden.

27 mei 2024, 23.59u: deadline indienen abstract (onderaan de pagina).

Lengte en inhoud abstract. Een hoofdaanvrager dient een abstract in – geschreven in het Nederlands of Engels – van maximaal 250 woorden. In de abstract wordt aangegeven hoe het voorstel voor het innovatieve project bijdraagt aan de inhoudelijke vernieuwing van 1 thema van NeuroLabNL, namelijk Veiligheid, Gezondheid of Onderwijs. Zie hier (https://neurolab.nl/wp-content/uploads/2018/10/onderzoeksagenda-neurolabnl-juni-2018-interactief.pdf) de onderzoeksagenda voor NeuroLabNL. Een hoofdaanvrager vanuit een fundamenteel interessegebied mag een abstract indienen onder voorwaarde dat dit aansluit bij een van de voornoemde thema’s. De abstract dient zich te richten op:

– een vernieuwend idee;

– bevordering van benutting van bestaande kennis;

– synthese van bestaande kennis om witte vlekken in de kennisagenda, ambities en gamechangers van de route te identificeren;

– of een combinatie van de voorgaande elementen.

Een hoofdaanvrager dient bij de indiening van de abstract (n.b. dit valt niet onder de 250 woorden van de abstract) het volgende te vermelden: contactgegevens van de hoofdaanvrager, datum waarop de hoofdaanvrager de doctorstitel verkregen heeft (dag-maand-jaar), instelling waar de hoofdaanvrager werkzaam is, het NeuroLabNL thema waarop het voorstel in de abstract betrekking heeft, en de contactgegevens van de samenwerkingspartner(s) en eventuele medeaanvrager(s). Met betrekking tot de hoofdaanvrager en medeaanvrager(s) is het belangrijk om te vermelden dat het routemanagement de samenwerking tussen universiteiten en hogescholen aanmoedigt.

Ontvankelijkheidsvoorwaarden. Een hoofdaanvrager dient te voldoen aan de voorwaarden vermeld in de NWO call (hoofdstuk 3). Daarnaast heeft het routemanagement van NeuroLabNL een extra voorwaarde geformuleerd.: De hoofdaanvrager is een early-career researcher. Dat wil zeggen dat de hoofdaanvrager zijn/haar/hun doctorstitel niet langer dan 8 jaar geleden behaald heeft op het moment dat het uitgewerkte voorstel wordt ingediend, i.e., 12 september 2024.

Wij hanteren bij deze call de persoonsgebonden subsidies extensieregelingen, van NWO. Bij het talentprogramma komt dit neer op een verlenging per kind van achttien maanden voor de biologische moeder, en zes maanden voor de andere ouder; de maximum extensie is in totaal vijf jaar. Daarvoor kan de ouderverklaring die hier te vinden is ingestuurd worden.

Het aanvraagformulier voor de abstract vindt u hier: Application-form-NWA-KPR-2024-NeuroLabNL-abstract

De hoofdaanvrager kan het ingevulde aanvraagformulier onderaan de pagina indienen.

28 t/m 31 mei 2024: selectie abstracts

Het routemanagement zal maximaal 15 abstracts selecteren die uitgewerkt mogen worden tot een volledig voorstel: maximaal 5 abstracts voor elk van de thema’s Veiligheid, Gezondheid en Onderwijs. Het selectieproces ziet er als volgt uit. Het routemanagement controleert voor iedere abstract of 1) deze inhoudelijk valt binnen een van de drie genoemde thema’s en 2) of deze voldoet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden. Met abstracts die voldoen aan beide eisen gebeurt het volgende. Als er binnen een thema 5 of minder abstracts voldoen dan mogen alle abstracts uitgewerkt worden tot een volledig voorstel. Als er binnen een thema meer dan 5 abstracts voldoen dan wordt via loting bepaald welke 5 abstracts uitgewerkt worden.

3 juni 2024: besluit over abstracts

Het routemanagement informeert de hoofdaanvragers of de abstract uitgewerkt mag worden.

26 augustus. 23.59u, 2024: deadline uitgewerkt voorstel plus begroting

Hoofdaanvragers werken het voorstel en de begroting uit volgens de formulieren die NWO hiervoor beschikbaar stelt zie: NWA Innovatieve projecten in routes | NWO. Het aan te vragen budget in elk voorstel is maximaal 100.000 euro. Het uitgewerkte voorstel en de begroting worden niet later dan de genoemde deadline ingediend.

27 augustus t/m 6 september: beoordeling uitgewerkte voorstellen plus begrotingen

Het routemanagement beoordeelt de uitgewerkte voorstellen volgens de criteria genoemd in de NWO Call tekst. Vervolgens selecteert het routemanagement 1 voorstel per thema, i.e., Veiligheid, Gezondheid en Onderwijs, resulterend in 3 voorstellen die ingediend mogen worden in de call. Indien er voor een thema geen uitgewerkt voorstel wordt ingediend of indien er geen voorstel is dat voldoet aan de kwaliteitseisen dan selecteert het routemanagement 3 voorstellen uit de resterende set van voorstellen die aan de kwaliteitseisen voldoen.

9 september: uitslag beoordeling

Het routemanagement informeert de hoofdaanvragers over zijn beslissing. De hoofdaanvragers van de 3 geselecteerde voorstellen dienen hun voorstel en begroting uiterlijk op het moment van de door NWO gestelde deadline in (donderdag 12 september 2024, voor 14:00:00 CEST).

—————————————————————————————————————————————————————-

English Version

NWA Call for Innovative Projects within Routes 2024: NeuroLabNL route procedure

Recently, the Dutch Research Council (NWO) has published the Call for Innovative Projects within Routes 2024. More information about the Call can be found here. Please read the information carefully. Proposals in this Call need to be selected by the route management.

Below, you will find a description of the process and the time line that will be used for the NeuroLabNL route. You will also find information about an eligibility condition that the NeurolabNL route will use in addition to the conditions in the Call text published by NWO. The process will lead to 3 proposals, with a maximum budget of 100.000 euro each.

May 27th 2024, 23.59h: deadline abstract submission (end of this page). 

Length and content of the abstract. Applicants submit an abstract – in Dutch or English – of no more than 250 words. The abstract outlines how the proposal for an innovative project will contribute to the substantial renewal of one of the three NeuroLabNL themes, i.e., Safety, Health, or Education. Applicants with expertise in fundamental research can submit an abstract under the condition that it has a clear link with one of these themes. The abstract needs to focus on:

  • an innovative idea;
  • promotion of utilisation of existing knowledge;
  • the synthesis of existing knowledge to identify blank spots in the knowledge agenda, ambitions and gamechangers of the route;
  • or a combination of these elements.

Upon submission of their abstract, main applicants need to provide the following additional information (please note that this information will not be included in the abstract word count): contact details of the main applicant, date (day-month-year) on which the phd-was awarded to the main applicant, affiliation(s) of the main applicant, the NeuroLabNL theme to which the proposed project pertains, and contact details of the co-applicant(s) and cooperation partner(s). Regarding the main applicant and co-applicant(s), it should be noted that the NeurolabNL route management encourages collaboration between research universities (universiteiten in Dutch) and Universities of Applied Sciences (hogescholen in Dutch).

Additional eligibility condition. In addition to the conditions mentioned in the NWO Call, the NeuroLabNL route management formulated the following additional condition. The main applicant is an early-career researcher. This means that the main applicant has obtained his/her/their phd no longer than 8 years ago at the moment of the full proposal submission deadline, i.e., September 12th, 2024.

We use the person-based grant extension clause, from NWO, in this call. For the talent programme, this amounts to an extension per child of eighteen months for the biological mother, and six months for the other parent; the maximum extension is five years in total. For this, the parental declaration that can be found here can be sent in.

The application form for the abstract can be found here: Application-form-NWA-KPR-2024-NeuroLabNL-abstract

When completed, the main applicant can submit the application below on this webpage.

May 28-31, 2024: abstracts selection

The route management will select no more than 15 abstracts, i.e., no more than 5 abstracts within each of the three NeuroLabNL themes, i.e., Safety, Health, and Education. The selected abstracts are allowed to be worked out into full proposals. For each submitted abstract, the route management will check whether 1) the content relates to one of the NeuroLabNL themes, and 2) whether it meets the eligibility conditions. Depending on the number of abstracts that pass the check, the rout management will do the following. If there are no more than 5 suitable abstracts within a theme, all abstracts are admitted to the full proposal stage. If there are more than 5 suitable abstracts within a theme, the route management will use a lottery to determine which of the 5 abstracts are admitted to the full proposal stage.

June 3rd, 2024: abstracts decisions

The route management informs the main applicants about whether their abstract is admitted to the full proposal stage.

August 26th, 23.59h, 2024: deadline full proposal including budget form

Main applicants write the full proposal and the requested budget according to the forms from the NOW call: NWA Innovative projects within routes | NWO. The budget for the proposed project is not allowed to exceed 100.000 euro. The full proposal and the budget form are submitted no later than the deadline.

August 27th – September 6th, 2024: assessment full proposals including budget forms

The route management assesses the full proposals and the associated budget forms according to the criteria mentioned in the Call text. Subsequently, the route management selects 1 full proposal for each of the three NeuroLabNL themes, i.e., Safety, Health, and Education. These three proposal are allowed to be submitted for the Call.  If there is no full proposal within a theme, or no full proposal within a theme that meets the quality standards, the route management selects 3 full proposals from the remaining set of full proposals that meet the quality standards.

September 9th, 2024: decision full proposal

The route management informs the main applicants about the decisions with respect to the full proposals. The main applicants submits the full proposal and the budget form no later than the deadline mentioned in the Call text.

This call is closed for submissions.